วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเก็บรักษาอุปกรณ์วอลเล่ย์บอล

อุปกรณ์การเล่นวอลเลย์บอลควรได้รับการดูแลและเก็บรักษาให้ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ นานที่สุด เพื่อความประหยัดและเป็นการปลูกฝังให้ผู้เล่นเกิดนิสัยรักความมีระเบียบ โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
๑. มีชั้นหรือตู้เก็บอุปกรณ์ไว้โดยเฉพาะ และควรเก็บแยกประเภทให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการนำมาใช้
๒. อุปกรณ์ที่ชำรุด เช่น ส่วนหนึ่งส่วนใดของตาข่ายขาดให้รีบซ่อมแซมทันที การปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ เสียหาย มากขึ้น
๓. อย่าขึงตาข่ายไว้กลางแจ้งให้ถูกแดดฝนเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ตาข่ายชำรุดเสียหาย ีอายุการใช้งาน ไม่นานเท่าที่ควร
๔. อย่าให้ลูกวอลเลย์บอลที่ทำด้วยหนังถูกน้ำนาน ๆ เพราะจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้มากขึ้น
ควรใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทันทีก่อนที่จะนำลูกบอลมาเล่นต่อไป
๕. ทำความสะอาดลูกบอลทุกครั้งด้วยการใช้ผ้าแห้งเช็ด ก่อนที่จะนำไปเก็บ
๖. การสูบลมหรือปล่อยลมออกจากลูกบอลควรใช้เข็มที่ใช้กับลูกวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ
ถ้าใช้ของแหลมชนิดอื่นจะทำให้ลูกวอลเลย์บอลชำรุดได้ง่าย
๗. หมั่นเช็ด กวาด ถู พื้นสนามเล่นให้สะอาดอยู่เสมอ

นักเรียนรวมถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลจำเป็นต้องทำความรู้จักอุปกรณ์กีฬาของตนเอง ต้องรู้จักการเก็บ การบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นั้น ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยาวนาน และคุ้มค่า
อุปกรณ์วอลเลย์บอลแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ อุปกรณ์ที่ใช้กันเป็นส่วนรวม และอุปกรณ์ส่วนตัว ส่วนวิธีการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์วอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีมีดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์ส่วนรวม ได้แก่ สนามวอลเลย์บอล ตาข่าย เสาตาข่าย ลูกบอล อุปกรณ์เหล่านี้ควรจัดเวร หรือจัดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
1.1 หากสนามชำรุด(Volleyball court) มีข้อบกพร่องต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรีบ ปรับปรุงแก้ไข
1.2 ตาข่าย ( Net ) เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย อย่าปล่อยให้ตากแดด ตากฝนเป็นเวลานาน หากเปียกน้ำต้องตากให้แห้งก่อนเก็บหลังจากการเล่นจะต้องผ่อนตาข่ายที่ตึงให้หย่อนลง
1.3 เสาตาข่าย หากเป็นแบบถอดได้ต้องถอดเก็บเป็นที่เป็นทาง สะดวกต่อการประกอบใช้งานต่อไปลูกวอลเลย์บอล เก็บลูกวอลเลย์บอลไว้ในที่เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หากเปียกน้ำต้องเช็ดให้แห้งก่อนเก็บ
ไม่ปล่อยให้ลูกวอลเลย์บอลตากแดดเป็นเวลานาน หากลูกวอลเลย์บอลสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆรีบเช็ดให้แห้ง แล้วนำไปเก็บในที่ให้เรียบร้อย
1.4 สมุดบันทึกการแข่งขัน แฟ้มงานต่าง ๆ หนังสือการกีฬา หนังสือกติกา และเอกสารต่าง ๆ ควรเก็บในที่เก็บให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้
1.5 หมั่นเช็ด กวาด ถูพื้นสนาม สิ่งกีดขวางในสนาม เช่น ขยะ เศษไม้ เศษหิน ฯลฯ ต้องเก็บกวาดให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ โดยเฉพาะระหว่างการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โดยอุปกรณ์ทุกชนิด ควรมีชั้นหรือตู้เก็บอุปกรณ์ไว้โดยเฉพาะ และควรเก็บแยกประเภทให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการนำมาใช้
2. อุปกรณ์ส่วนตัว ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า
2.1 เครื่องแบบ เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ต้องซักให้สะอาด อยู่ในสภาพที่ใช้ได้เสมอ
2.2 เก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย หาง่าย หยิบใช้ได้สะดวก
2.3 เก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัย2.4 การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ควรซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น