วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง

๑. การจับมือเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง
การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างต้องคำนึงถึงการจับมือ หรือการให้นิ้วหัวแม่มือชิดกัน มือทั้งสองต้อง
สัมผัสกันแนบแน่น เพื่อให้แขนทั้งสองเสมอกัน ทำให้การควบคุมลูกบอลเป็นไปตามทิศทาง
ที่ต้องการได้ง่าย วิธีที่จะทำให้มือทั้งสองข้างแนบชิดกันมี ๓ ลักษณะ ดังนี้
                                                                 ๑.๑ โดยวิธีซ้อนมือ
                                        เป็นวิธีที่นิยมเล่นกันมาก มีวิธีการจับมือ ดังรูปที่ ๑.๑ ก – ๑.๑ ค                                              
                                                                                   


๑. หงายมือทั้งสองข้าง
๒. เอามือหนึ่งไปวางซ้อนทับ
อีกมือหนึ่ง
๓. รวบมือให้นิ้วหัวแม่มือ
ชิดติดกัน
รูปที่ ๑.๓ ก
รูปที่ ๑.๓ ข
รูปที่ ๑.๓ ค
                                                 
                                                   ๑.๒ โดยวิธีโอบหมัด   
                                              
มีวิธีการจับมือ ดังรูปที่ ๑.๒ ก – ๑.๒ ข

                                          


๑. ใช้มือใดมือหนึ่งกำหมัด
๒. ใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองชิดติดกัน
รูปที่ ๑.๒ ก
รูปที่ ๑.๒ ข
๑.๓ โดยวิธีกำมือทั้งสองข้างชิดกัน
มีวิธีการจับมือดังรูปที่ ๑.๓ ก – ๑.๓ ข
                    


๑.กำมือทั้งสองข้าง
๒.นำมือทั้งสองข้างมาชิดกันให้
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเสมอกัน
รูปที่ ๑.๓ ก
รูปที่ ๑.๓ ข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น