วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การยกมือทั้งสองในการเซต

ยกมือทั้งสองขึ้นประมาณหน้าผาก มือทั้งสองห่างจากใบหน้าประมาณ ๑ กำมือ ( ๑๐ เซนติเมตร )
กางนิ้วออก กางข้อศอกออกเล็กน้อย ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรือสูงกว่าเล็กน้อย กางนิ้วออก
นิ้วงอ เป็นครึ่งวงกลม ปลายนิ้วก้อยอยู่ข้างหน้า ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๒


๑. ยกมือทั้งสองขึ้นประมาณหน้าผาก มือทั้งสองห่างจากใบหน้าประมาณ
๑ กำมือ ( ๑๐ เซนติเมตร )
๒. กางนิ้วออก กางข้อศอกออกเล็กน้อย ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรือสูง
กว่าเล็กน้อย กางนิ้วออกนิ้วงอเป็น
ครึ่งวงกลม ปลายนิ้วก้อยอยู่ข้างหน้า

2. ลักษณะนิ้วและจุดสัมผัสจุดที่นิ้วมือสัมผัสลูกบอลจะอยู่ห่างจากหน้าผากประมาณ ๒๐ เซนติเมตร
( คือก่อนที่ ลูกบอลจะมาถึงมือ ให้เหยียดแขนขึ้นไปอีก ๑๐ เซนติเมตร )
นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่รองรับลูกบอล นิ้วนาง และนิ้วก้อย เป็นนิ้วที่ใช้
ควบคุมทิศทางของลูกบอล ส่วนนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ใช้ ออกแรง
ดีดลูกบอล โดยทำงานสัมพันธ์กันกับข้อมือด้วย ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒
               
๑. จุดที่นิ้วมือสัมผัสลูกบอลจะอยู่ห่างจาก
หน้าผากประมาณ ๒๐ เซนติเมตร
( คือก่อนที่ลูกบอลจะมาถึงมือให้
เหยียดแขนขึ้นไปอีก ๑๐ เซนติเมตร )
๒. นิ้วหัวแม่มือเป็นนิ้วที่รองรับลูกบอล
นิ้วนางเป็นนิ้วที่ใช้ออกแรงและช่วย
ควบคุมทิศทางลูกบอล นิ้วชี้และ
นิ้วกลางเป็นนิ้วที่ช่วยนิ้วนางโดย
ทำงานสัมพันธ์กันกับข้อมือด้วย
รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น