วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การพร้อมในการเซตลูก

๓. การยืนเตรียมพร้อมในการเซตลูกบอล
ยืนให้เท้าทั้งสองแยกห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อย
จะยืนให้ปลายเท้าทั้งสองเสมอกัน หรือเท้าใดเท้าหนึ่งเป็นเท้านำก็ได้
ยกส้นเท้าเล็กน้อย ย่อเข่าแขม่วท้อง โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
ปล่อยไหล่ตามสบายไม่เกร็ง ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๒รูปที่ ๓.๑
๑. ยืนให้เท้าทั้งสองแยกห่างกันประมาณ
    ๑ ช่วงไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อย
    จะยืนให้ปลายเท้าทั้งสองเสมอกัน
    หรือเท้าใดเท้าหนึ่งเป็นเท้านำได้

รูปที่ ๓.๑
๒. ยกเส้นเท้าเล็กน้อย ย่อเข่าแขม่วท้อง
    โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ปล่อย
    ไหล่ตามสบายไม่เกร็ง


๔. การออกแรงเซตลูกบอล
การเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอลนั้น จะต้องพยายามเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ลูกบอลจะตก
และให้ลูกบอลอยู่เหนือศีรษะบริเวณหน้าผากพร้อมย่อเข่า ยกมือขึ้น
ขณะที่ลูกบอลสัมผัสกับนิ้วมือ แรงที่จะมาเซตลูกบอลจะมาจาก
แรงสปริงของนิ้วพร้อมกับแรงส่งจากข้อศอก รวมทั้ง
การเหยียดแขน และเข่าออกไป
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๓๑. เคลื่อนที่ไปที่ลูกบอล
    จะตกให้ลูกบอลอยู่เหนือ
    ศีรษะบริเวณหน้าผาก
๒. ย่อเข่า ยกมือให้จุด
    สัมผัสบอลกับนิ้วมือห่าง
    จากหน้าผาก ๒๐ ซ.ม
๓.สปิงนิ้วมือพร้อมทั้งส่ง
   แรงจากข้อศอกรวมทั้งการ
   เหยียดแขนและเข่าออกไป
รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒
รูปที่ ๔.๓


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น